header-logo

  • it-moat-syn-tiid-ha
  • de-iennige-echte
  • al-mear-as-100-jier

Ús produkt

Wat brea neffens Van dale is:

van Dale: rog·ge·brood
(het; o; meervoud: roggebroden) 1 brood van rogge

Wat brea neffens Wikipedia is:

Roggebrood is een voedzaam brood gemaakt van rogge, water, zout en gist of zuurdesem. Een plakje roggebrood levert 15 % van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid aan voedingsvezels en ijzer op.

Roggebrood was vroeger in Nederland voor velen naast aardappels het hoofdvoedsel. Er zijn verschillende streekrecepten die onderling flink verschillen. Hoofdzakelijk zijn er twee soorten: Fries en Brabants roggebrood. Fries roggebrood wordt voornamelijk van gebroken roggekorrels gemaakt en Brabants roggebrood van gemalen rogge.

De biogemy fan brea

Hoewol't rogge en weet genetysk safolle oerienkomsten ha, dat se krúst wurde kinne, binne der wichtige ferskillen yn de biogemy fan weet en rogge, dy't in grut effekt hawwe op it breabakproses. Sa binne de amylasen ferskillend. Wylst de amylasen fan weet net hjittestabyl binne en gjin effekt hawwe op de sterkere weetgluten, bliuwe de amylasen fan rogge aktyf by substansjeel hegere temperatueren. De amylasen binne fan belang foar it riizjen fan it daai, mar moatte dêrnei útskeakele wurde. De haadstruktuer fan it brea wurdt foarme troch in kompleks fan polysacchariden, setmoal en pentosanen.

Om de amylasen fan rogge út te skeakeljen en foar it sjelatinearjen fan it setmoal yn it daai kin it daai oansuorre wurde mei kultueren fan de baktearje Lactobacillus. Troch de foarming fan molksoer en jittiksoer wurdt tagelyk it brea lichter te fertarren.